حالم خوبه خوبه:)))فقط دیگه میخوام تو دنیای واقعی بنویسم. از پیامای آخرتونم خیلی ممنون خداحافظ همگی